برق؛ مزیت رقابتی تولیدکنندگانی ایرانی برابر عراقی ها

در حال حاضر، رقابت با تولیدکنندگان عراقی آسان است. برق مداوم و ارزان، مهم ترین مزیت رقابتی تولیدکنندگان ایرانی است. واحدهای تولیدی در عراق، طی شبانه روز، تنها 12 ساعت برق دارند و پس از این زمان ، باید از ژنراتور برای ادامه کار استفاده کنند.

به اقرار تولیدکنندگان عراقی، هزینه برق مصرفی در این کشور، 5 برابر واحدهای تولیدی در ایران است.

اما این مزیت دائمی نیست؛ اگر سیاست ها در این کشور تغییر کند، رقابت برای تولیدکنندگان ایرانی، دیگر آسان نیست.

پس با به روز کردن ماشین آلات و دستگاه ها، واحدهای تولیدی را به روز کنیم تا برای رقابت، یک گام پیش تر باشیم.